ประธานและผู้ติดตามพร้อมที่หน้าเวที
อ.วัลลภ ผู้บังคับการสวนสนาม
อ.ชัยญา นำขบวนสวนสนามเดินเข้าสู่สนาม
อ.คเชนทร์ ผู้กำกับกองที่ 2
กองลูกเสือสามัญ กองที่ 1
อ.สมยศ รองผู้กำกับกองที่2ู
ระวัง
แลขวา ทำ เคารพประธาน
ขบวนสวนสนามพร้อม
พิธีกรเชิญประธานจุดธูปเทียน
รองกาญจนี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
ถวายพวงมาลัย แด่องค์รัชกาลที่ 6
อ.สมสลวย อ่านวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
ประธานกล่าวถึงประวัติลูกเสือไทย
ให้โอวาทเรื่องความรักสามัคคี
ลูกเสือทุกคนตั้งใจฟัง
อ.วนิดา ผู้กำกับลูกเสือสำรอง
นำกล่าว คำปฏิญาณ
ลูกเสือสำรองกล่าวตาม
อ.อานนท์ ผู้กำกับลูกเสือสามัญ
นำกล่าวคำปฏิญาณ
ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่าู
ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
ข้อ 2 ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
ข้อ 3 ข้าจะปฏิบัติตามกฏของลูกเสือ
ประธาน ประดับเครื่องหมายพิเศษให้ลูกเสือ
อ.อานนท์ ทำพิธีติดเครื่องหมายพิเศษ
 
 
ลูกเสือที่สอบผ่านได้รับเครื่องหมายพิเศษ
กองที่ 2 ลูกเสือที่เดินสวนสนาม
ลูกเสือสำรองพำเบ็ญประโยชน์
อ.ขรรค์ชัย ดูแลการทำความสะอาด
 
อ.วนิดา ควบคุมการทำความสะอาดโต๊ะ .
ผลงานสะอาด เรียบร้อย เยี่ยมจริงๆ
 
ลูกเสือสามัญบำเพ็ญประโยชน์
บริวเณหลังอาคารคอมพิวเตอร์
บริเวณสนามเด็กเล่น
บริเวณต้นไผ่ตัดแต่งให้สวยงาม
กวาด เก็บขยะ ตามถนน
เช็ดกระจกในห้องคอมพิวเตอร์
ล้างสนาม
อ.วิชัย ดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด
ร่วมแรง ร่วมใจ ขจัดความสกปรก
ได้รับการสนับสนุนรถน้ำจากเขต
ขัด ๆ ถู ๆ พร้อมกันวันนี้ต้องสะอาด
ผลงานลูกเสือไทยใจเกินร้อย
การซ้อมเดินสวนสนาม
แบกอาวุธ แแล้วซอยเท้า
นำมาโดยป้าย และธงลูกเสือ
ครู ร่วมซ้อมใหญ่
 
วันซ้อม พร้อม และเรียบร้อย
ลูกเสือกอง 1 พร้อมแล้วครับ
รอง ฯ สมควรตรวจความเรียบร้อย
ลูกเสือกอง 2 พร้อมเสมอ ครับ