คณะครูที่ช่วยกันจัดกิจกรรมในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ท่านผู้อำนวยการให้ความสนใจผลงานของครู
โครงงานกลุ่มสาระภาษาไทย
ผอ.ให้คำแนะนำว่าต้องนำไปขยายผล
ผลงานมากมายของนักเรียน
ครูและนักเรียนกำลังอ่านผลงานที่น่าสนใจ
เล่่านิทานให้เด็กเกิดจินตนาการ
ผู้เล่านิทาานก็มีความสุข
มุมนี้เป็นจุดเด่นของงาน
นักเรียนกำลังเลือกผลงานมาศึกษา
ให้คำแนะนำในการดำเนินการกิจกรรมลูกเสือ
คณะครูในกลุ่มภาษาไทย
ผู้อยู่เบื้องหลังความสวยงาม